WWJD - What Would Jesus Do - Wat zou Jezus Doen   Voor iedereen die meer wil weten over het Christelijk geloof.
Nederlands 
  Home
WWJD? God? Jezus? Heilige Geest? Getuigenissen Israël Magie Gratis kamer
Producten
Ansichtkaarten normaal
Ansichtkaarten groot
Kaarten diversen
Visitekaartjes
Magneten klein
Petjes en T-shirts
Visjes en kruisjes
Diversen
 
Extra
Gedragsregels
Verzendkosten
Contactformulier
Algemene Voorwaarden
Links

Magie
Als christen weet je dat magie bestaat. Het is geen verzinsel en het komt jammer genoeg niet alleen voor in sprookjes en in de fantasie van de mens.
Voorspellen en in contact met de doden komen kunnen mensen ook als ze met magie bezighouden. Het is NIET goed om op die manier de toekomst te weten te komen, of met een overleden persoon te communiceren. Het is puur satanisch, en satan krijgt zo de macht over je. Je moet het in Gods handen leggen en niet via wichelarij, waarzeggen of doden oproepen.
God is daar heel duidelijk in in Zijn woord. Hij heeft ons opgelegd om daar niet mee in aanraking te komen. Het leidt naar een doodsspoor, het dodenrijk van satan, en daar is alleen geween, tandengeknars en pure angst! Je hebt dorst, maar er is geen water. Je wilt eruit, maar er is geen hoop.
Niemand is ooit door toekomstvoorspellingen gelukkig geworden. Nee, eerder zijn daaruit veel zelfmoorden gekomen, omdat men niet met de toekomstvoorspelling kon verzoenen.
Geloof je het niet? Bedenk dan of je gelooft dat het er niet is. Geheel zeker dat het niet is zoals de bijbel ons zegt... Weet je dat zeker, vast niet. Niets is er wat je absolute zekerheid geeft. Waag je toch de kans om bij satan te komen? Wees niet dwaas!
 
Magie is een Grieks woord dat volgens Wolters Grieks-Nederlands woordenboek  'de geleerdheid der Perzische Magi' of 'het bedrog der Magi' betekent. Het woord is voor het eerst gebruikt in de vierde eeuw voor Christus. Het woord zou afkomstig zijn van de Chaldeese stam Mag. Oude Perzische priesters werden ook Magi/Magiërs genoemd.
Magie is al zo oud. Het is een heidense godsdienst, en het bestaat al net zo lang als dat satan is gevallen uit Gods hemelrijk. Een mooie fantasie heeft hij wel...
Een magiër is iemand die magie gebruikt. Het gaat dus over iemand die beschikt over bovennatuurlijke krachten en deze ook kan beheersen. Magiërs worden soms ook tovenaars genoemd, maar er blijkt een lichte nuance te zijn. De naam magiër is afkomstig van Magi (< Chaldees Mag), de naam die de Grieken gaven aan de Oude Perzische priesters.
 
Echter Magiërs creëren zaken met hun magie, terwijl tovenaars ook zaken kunnen doen verdwijnen. Magiërs geloven in de kracht van hun magie, terwijl tovenaars zich bezighouden met toverspreuken en dergelijk. Hoewel magiërs ook toverspreuken gebruiken, vertrouwen ze meer op hun magië. Magiërs en tovenaars verhouden zich dus tegenover elkaar als priesters tegen filosofen.
Beiden houden zich met hetzelfde bezig, maar de ene op basis van een geloof, de andere op basis van een systeem.
Een Magiër tracht het metafysische om te zetten naar het fysische. Hij doet dit door woorden en rituelen. Het geloof in het metafysische is echter belangrijker dan deze woorden of rituelen. Tovenaars springen veel berekender om met hun toverkracht. Er is dus wel een wezenlijk verschil.
 
afbeelding van de moderne magie, zie middenin een pentagram
 
Met Hekserij wordt een aantal zaken bedoeld die een heks beoefent.
Het begrip hekserij werd in de geschiedenis gebruikt om vermeend bovennatuurlijke zaken toe te schrijven aan krachten van een individu, een heks of tovenaar.
Overal ter wereld vonden (en vinden soms nog) heksenjachten plaats.
Veelal meent de lokale bevolking dat iemand (een heks) verantwoordelijk zou zijn voor ongevallen of natuurrampen.
Winstbejag en afgunst kunnen evenzeer een motief zijn om mensen als heks te stigmatiseren. Ook in de Nederlanden zijn in het verleden van hekserij verdachte mensen omgebracht, hoewel deze heksenjacht in vergelijking met andere landen relatief vroeg stopte (eind 16e eeuw).
Sinds ongeveer 1950 ontstaat er ook een moderne vorm van hekserij die wicca heet. Aanhangers van de wicca doen een beroep op de tradities van heksen. Hekserij wordt door hen wel met de term wiccastudies aangeduid. Hedendaagse wiccaheksen beoefenen in het algemeen als speculatief aangeduide bezigheden, zoals witte magie, waarzeggerij, tarots, handlezen en pendelen. 
 
Occultisme is een verzamelbegrip van verschillende praktijken en rituëlen die zijn gebaseerd op esoterische kennis, gericht op de werking en beïnvloeding van transcendente (buitenzinnelijke, bovennatuurlijke) krachten.
Het woord occultisme komt van het Latijn occultus, dat verborgen betekent. H
oewel occulte kennis in oude tijden inderdaad verborgen (geheim) werd gehouden, heeft deze verborgenheid tegenwoordig vooral betrekking op de diepe geestelijke werkelijkheid die niet kan worden begrepen met het materialistisch ingestelde verstandelijke denken, dat ten grondslag ligt aan de moderne natuurwetenschappen.
Het woord occultisme wordt vaak in een bredere context gebruikt. In de theosofie en antroposofie wordt onder occultisme de esoterische wijsbegeerte verstaan. In het dagelijks spraakgebruik wordt occultisme ook wel als synoniem van esoterie gebruikt.
 
Zwarte magie is de tak van magie die gebruik maakt van kwade krachten of voor negatieve doeleinden gebruikt wordt. Zwarte magie wordt gewoonlijk gebruikt om te doden, verwonden of vernielen, maar wordt daarnaast ook gebruikt uit persoonlijk winstbejag. Mensen die zwarte magie bedrijven worden gewoonlijk heksen genoemd.
Er bestaan grote meningsverschillen over het verschil tussen zwarte magie en witte magie en er zijn verschillende theorieën die de twee takken vergelijken en uitlichten ontstaan:
  • Geheel gelijk: Er bestaat geen verschil tussen witte magie en zwarte magie, alle magie is inherent slecht of zondig en dus te classificeren als zwarte magie. Vele religies zijn deze mening toegedaan, waaronder de meeste christelijke, islamitische, joodse, boeddhistische en hindoeistische denominaties. Vanuit deze optiek wordt zwarte magie veelal geassociëerd met traditioneel satanisme.
  • Geen verbinding: zwarte en witte magie zijn beide vormen van magie, maar verschillen fundamenteel en worden op een andere manier uitgevoerd, ookal worden deels de zelfde resultaten nagestreefd. Deze houding vindt men het meest terug in fictie, waaronder in Harry Potter.
  • Gescheiden maar eender: zwarte en witte magie zijn identiek, het enige verschil bestaat uit hun einddoelen. Volgens deze opvatting kan een zelfde magische praktijk als zwart of wit geclassificeerd worden al nagelang het behaalde of beoogde resultaat. De meeste religies zijn deze overtuiging toegedaan, en ze verschijnt ook in fictie.
Zwarte magie is etymologisch ontstaan uit nekromantia (Grieks: necromancie, letterlijk: "doodswichelarij") dat abusievelijk als negromantia (letterlijk: "zwarte wichelarij") geschreven werd.
Witte magie, ook wel "zuivere magie" genoemd is een pure manier om met magie om te gaan. Magie is wit noch zwart, maar men noemt het zo om het te onderscheiden. Dus sommigen maken geen onderscheid in de magie.
Wiccans en heksen gebruiken geen zwarte magie, omdat zij zich aan de regels houden: alles komt in drievoud terug naar de persoon die het ritueel heeft uitgevoerd. Vroeger dacht men dat magie altijd slecht was en dat het was bedoeld om mensen pijn te doen. Nu is wicca een ware religie die wordt geaccepteerd in de samenleving, in die zin dat er geen vervolgingen meer plaatsvinden en er geen mensen meer worden beschuldigd van zwarte magie. Er zijn ook velen die niet in de scheiding van wit en zwart geloven, of zwart ontkent wit en vice versa. 
Magie is "het geloof dat bepaalde min of meer nauwkeurig omschreven handelingen, die al dan niet begeleid worden door spreuken, automatisch (met behulp van bovennatuurlijke, doorgaans niet gekende krachten) tot een gewenst gevolg zullen leiden. De krachten en machten die bij magie in het spel zijn, zijn van onpersoonlijke aard. Zij bewerken het door de mens gestelde doel, indien de vereiste handelingen correct worden uitgevoerd. (...)" (Winkler Prins in drie delen, Amsterdam/Brussel 1977)
De nauwkeurig omschreven handelingen kunnen onder andere dansen of lichamelijke oefeningen zijn. Het gebruik van hallucinerende middelen kan bij de uitvoering van magische handelingen soms ook een rol spelen. Sommige mensen beweren dat ze door het beoefenen van meditatie een verhoogde bewustzijnstoestand kunnen bereiken, de materie rechtstreeks denken te kunnen beïnvloeden zonder fysieke hulpmiddelen. In werkelijkheid zijn er dan veranderingen in het zenuwstelsel teweeggebracht.
Magie houdt zich bezig met gebeurtenissen, die geen aanwijsbare oorzaken hebben. Magie dient daarbij onderscheiden te worden van illusionisme en goochelen. Een gebeurtenis met een effect zonder waarneembare oorzaak kan namelijk ook het werk zijn van een illusionist/goochelaar, zoals een vrouw doormidden zagen of kaarten te laten verdwijnen en verschijnen. Dat zijn allemaal trucs. Magie is geen trucje meer. Dat kan niet d.m.v. de logica verklaard worden.
Over de hele wereld zijn vele volkeren bij wie magie een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven. Naast een medische functie heeft magie vaak ook een socialiserende, individualiserende en religieuze functie binnen samenlevingen.
Denk aan veel afrikaanse stammen en in azië waar veel aan magie wordt gedaan. Voodoo enzo.
 
Wichelarij is het verkrijgen van informatie door middel van bovennatuurlijke of niet wetenschappelijk aangetoonde middelen. Meestal gebeurt wichelen in de vorm van een of ander ritueel, zoals het lopen met een wichelroede, het berekenen van een horoscoop, enz.
 
Tarot is een set van 78 kaarten met symbolische afbeeldingen, afwijkend van de normale 52 speelkaarten. De set wordt veel gebruikt voor kaartleggen.
Tarotkaarten bestaat uit 56 kaarten die ookwel de kleine Arcana wordt genoemd; bestaande uit Staven (of stokken), bokalen (of kelken), zwaarden en pentakels (of pentagrammen) - waarvan elk veertien (getallen 1 t/m 10 plus schildknaap, ridder, koning en koningin). Daarnaast kent de Tarot ook de zogenaamde grote Arcana - 22 kaarten met een sterk archetypische afbeelding.
De definitie van tarot verschilt. Sommige groepen noemen het een studie waarbij iemands toekomst wordt bekeken aan de hand van een vraag. Dit behoort tot de occulte studies.
Anderen zeggen dat tarot een manier is om inzicht te krijgen in bepaalde problemen en vraagstukken.De populairste uitvoering (desk) is de Rider-Waite, die begin 20e eeuw is ontworpen. Veel cursussen en boeken nemen deze desk als basis. Ook de Alister Crowley-desk is erg populair.De meest bekende kaartleggingen zijn 'heden-verleden-toekomst' en het Keltisch Kruis, waarbij 10 kaarten worden gelegd die meer verklaren over de oorzaak en achtergronden van het vraagstuk/de situatie, de invloed van derden en (eventuele) ontwikkelingen in de toekomst.
Tarot lezen wordt steeds populairder, maar het vraagt veel studie, inzicht, kennis en ervaring eer men de kaarten en het verband tussen kaarten onderling in een legging kan interpreteren. Ook kan het van belang zijn om de persoon voor wie gelegd wordt enigszins te kennen.
Tarotkaarten worden vaak in verband gebracht met zigeuners (Roma), evenals gelijksoortige zaken als handlezen en het gebruik van een kristallen bol. Zigeuners zijn echter pas in de 20e eeuw gebruik gaan maken van tarotkaarten terwijl de oorsprong van de tarot getraceerd is tot in het 15e eeuwse Italië.
 
In de Bijbel staat duidelijk dat een christen daar niet in moet vermengen. Het komt niet van God, maar van de duistere macht. Satan en zijn demonen! Of het niet wit, zwart of pimpelpaars is, het is gevaarlijk. Al lijkt het zo onschuldig. Voor je het weet ben je in de ban van satan verstrikt. Dat besef je pas als je er van af wil komen. Een mooi boek daarover is van Doreen Irvin: Van hekserij tot Christus.
Vergeet niet, met Christus alleen overwin je van de duistere magie...
 
Met bezetenheid wordt bedoeld dat iemand door de duivel is bezeten. De film The Exorcist gaat hierover, die overigens gebaseerd is op een waargebeurd verhaal.
Bezetenheid kan allerlei vormen omvatten. De zogeheten 'entiteit' die de persoon bezet, kan een demoon zijn. Dat een persoon wordt bezeten door de duivel zelf, is echter vaak onwaarschijnlijk aangezien het onwaarschijnlijk is dat de duivel zelf een lichaam zou willen bezetten, en de kracht van de duivel zou de bezetene vaak fataal zijn.
Het kan een geest zijn, die een persoon uitkiest met een zwakke wil. Een zwakke wil betekent dat ook een zwakke aura, en dat men dus makkelijk bezeten kan worden. Mensen met een sterke wil hebben sterke aura's. Bijvoorbeeld, een negatieve geest, die vroeger verslaafd was aan drugs, zoekt een slachtoffer uit dat ook verslaafd is aan drugs, zodat de geest zijn behoeftes toch nog kan laten vervullen.
 
 
Een demon (van het Griekse daimon, äáßìùí; foutief ook wel demoon) wordt
Oorspronkelijk was daimon een meer neutraal Grieks woord voor afgod en een vertaling van het Hebreeuwse elilim dat vrij vertaald nul of niets betekent. Hiermee werd in het Oude Testament door de profeten die de afgoderij bestreden spottend aangegeven dat degenen die in aanbidding neervielen voor de elilim van 'steen, hout en metaal' eigenlijk 'niets' vereerden.
Dus het boedhisme en hindoeïsme wordt door een christen gezien als afgoderij.
 
In de Bijbel wordt verder meegedeeld dat demonen onder leiding staan van de satan of de duivel die als een soort opperdemon kan worden beschouwd. Eens waren zij engelen van God maar zij zijn onder de leiding van de satan (die toen ook nog een goede engel was) God ontrouw geworden en daarmee verworden tot boosaardige engelen.
 
Verder kent de Bijbel bepaalde demonen een zekere boze macht over volken en landen toe, de zogeheten boze geesten in de hemelse gewesten waarover de apostel Paulus in een van zijn brieven (Efeziërs hoofdstuk 6) spreekt en waarvan ook in het Bijbelboek Daniël (hoofdstuk 10) sprake is.
Achter de afgoden waarin allerlei volken geloven staan dan demonen waardoor er ook op dit 'niveau' een geestelijke strijd gaande is tussen God en Zijn goede engelen enerzijds en deze demonische engelen plus hun leider de satan anderzijds.
Volgens het Bijbelboek de Openbaring van Johannes zullen na de zogeheten eindtijd de demonen samen met hun leider satan en alle ongerechtvaardige mensen als eeuwige straf in een poel van vuur en zwavel terechtkomen. Dat is wanneer Jezus weer op deze aarde verschijnt.
Demonische gebondenheid en bezetenheid
Volgens de Bijbel kunnen mensen door demonen worden lastiggevallen; in ernstige gevallen kan het gaan om gebondenheid aan demonen en in nog ernstiger gevallen om bezetenheid, een of meer demonen wonen in dat geval in iemand. Dergelijke gebonden of bezeten mensen moeten dan in de kracht van de Heilige Geest en in Naam van Jezus Christus hiervan worden bevrijd.
Een demoon wordt opgevat als een 'gevallen engel', 'duivel', of 'boze of onreine geest'.
Aan welk soort wichelarij, occultisme, magie je ook doet, loop je het gevaar om bezeten te worden. Ontwijk heksen, paragnosten, mediums, toekomstvoorspellers, horoscopen, sterrenkundigen, en alles wat met wichelarij te maken heeft. Het is de macht van satan! En satan zal geen genade kennen na je dood! Jij liegt en bedriegt.
Zegt satan tegen een medium nog dat je lieftallige, overleden partner het goedmaakt, kan je overleden partnet pijnlijden bij satans folteringen. Hij liegt, en bedriegt de mens zolang hij bestaat! Mensen, geloof het niet en ga het uit de weg... Roep Jezus aan! Hij kan je angsten, je pijn, je verwardheid, je verdriet sussen! Hij vertelt je de weg, de waarheid en heeft het eeuwige heerlijke leven!
 
 
pentagram, magisch symbool. Een omgekeerd pentagram is een symbool die satanisten gebruiken. In de magie wijzen de punten naar de vier elementen: water, vuur, lucht, aarde. Het vijfde punt verwijst naar de geest.
 
MAGIE MAAKT NIET GELUKKIG!!!
ALS JE HET NIET GELOOFT { GA DAN MAAR ERMEE AAN DE SLAG } ; BEDENK WEL DAT ALLEEN JEZUS JOUW REDDING KAN ZIJN, EN DAT HET ZO TE LAAT VOOR JE KAN ZIJN...
SATAN BELOOFT VEEL, MAAR GEEFT NIETS!
JEZUS HEEFT ALLES AL VOOR JOU GEGEVEN!

HEMEL OF HEL... DE KEUZE IS AAN U...
HEAVEN OR HELL... THE CHOICE IS YOURS...


 
Winkelwagen
 
Aantal Product
Winkelwagen
 
Aanbiedingen
 
Rekenmachine: Op God kunt u rekenen
Rekenmachine: Op God kunt u rekenen Brievenbuspost
 
Rekenmachine: Smile God loves you
Rekenmachine: Smile God loves you Brievenbuspost
 
Rekenmachine: God is bereikbaar zonder mobieltje
Rekenmachine: God is bereikbaar zonder mobieltje Brievenbuspost
WWJ* Films e.d. FAQ